O Level Revision : Shona - Zvinoreva chiito kana kuti zviito

Chiito kana kuti zviito chii? Zviito mazwi anoburitsa pfungwa yekuita chinhu uchishandisa nhengo dzemuviri sokuti: Kudya

Zviito mazwi anoburitsa pfungwa yekuita chinhu uchishandisa nhengo dzemuviri sokuti:

  • Kudya
  • Kufamba
  • Vakachema
  • Dzakatemwa

 

 

Maumbirwo echiito

Chivakashure chechiito + mudzi wechiito + chivakamberi

Ku-   +   -rov-   +   -a

Ku-   +   -chem  +   -a

 

 

Mudzi wechiito

Ichi ndicho chivakiso chisingashanduke chero chiito chikavandudzwa kana kurebeswa nenzira dzakasiyana-siyana sokuti: dzitsi –tenga rechiito kutenga rinoramba riripo chero chiito chikarebeswa nenzira ipi seizvi: kutengesa, kutengerwa, kutengesera, kutengerana, kutengana, kutengeserana.

 

 

Heinoi imwe yemhando yemidzi yezviito:

 

Mudzi wakakweretwa kubva kune mimwe mitauro isiri yeChiShona sokuti: Ku-vhot-a (kubva kuchirungu-vote)

Ku-chay-a   (kubva kuChiNdevere -tshaya)

Mudzi wakadzokororwa sokuti: Ku-famba-famb-a

Ku-chema-chem-a

Mudzi wakabva kune zvimwe zvipenga zveChiShona sokuti: Ku-vaim-a (nyaudzosingwi -vai)

Mudzi wakarebeswa sokuti: Ku-teker-a

 

Mibvunzo

 

1.    Nyora zviito zvishanu.

(2)

2.    Uchipa mienzaniso tsanangura kuti chii chinonzi mudzi wechiito.

(3)

3.    Ndedzipi mhando ina dzemidzi yezviito?

(5)