Shona Form 3 : Notes

O Level Revision : Shona - Zviratidzanguva

Zviratidzanguva   zvivakazwi   zvepachiito   zvinoratidza   nguva   dzakaitika, ...

O Level Revision : Shona - Chii chinonzi chidudzirachiito...

Chii chinonzi chidudzirachiito kana kuti zvidudzirazviito? Aya mazwi anotsanangura...

O Level Revision : Shona - Donzo   rechiito - Madonzo ezviito

Donzo   rechiito   ipfungwa   dzakasiyana   dzinobudiswa   nechiito   nekushandiswa...

O Level Revision : Shona - Rebeso dzerebeso dzezviito

Kurebesa chiito kuwedzera mamwe mavara pamudzi wechiito kuti chiito chive nedzimwe...

O Level Revision : Shona - Zvinoreva chiito kana kuti zviito

Chiito kana kuti zviito chii? Zviito mazwi anoburitsa pfungwa yekuita chinhu uchishandisa...

O Level Revision : Shona - Chii chinonzi chindori?

Chii chinonzi chindori? Chindori: chirevo chizere chine zvachinoreva pasina kushanda...

O Level Revision : Shona - Chirevamwene - Zvirevamwene

Chidudzirazita chinoratidza muridzi kana mwene wechinhu sokuti: Mombe yamai zvinoreva...

O Level Revision : Shona - Chiratidzi - Chinongedzo

Chiratidzi izwi rinotendeka pane chiri kutaurwa nezvacho. Tine zviratidzo zvekuri,...

O Level Revision : Shona - Chii chinonzi chisarudzi?

Chisarudzi chidudzirazita chinoburitsa pfungwa yekusarudza kana kunan’anura zvinhu...

O Level Revision : Shona - Manyorerwo e rondedzero yenhaurwa

Iyi  imhando  yerondedzero  inonyorwa  yakanangana  nekugoverana  pfungwa  kana...

O Level Revision : Shona - Chiverengo

Chii chinonzi chiverengo? Chiverengo chidudzirazita chinoburitsa pfungwa yekuverenga...

O Level Revision : Shona - Manyorerwo e Rondedzero yenhaurirano

Chi chinonzi "Rondedzero yenhaurirano"? Iyi imhando yerondedzero inonyorwa nomunyori...

O Level Revision : Shona - Chirevauwandu nechirevamwene

Rimwe remazita kana kuti izwi rinofanirwa kuzivikanwa nevana vari kugadzirira kunyora...

O Level Revision : Shona - Manyorerwo e rondedzero yetsumo

Rondedzero    yetsumo    yakareruka    kushandisa zvirungamutauro. Munyori wemhando...

O Level Revision : Shona - Zvidudziramazita ne zvipauro

Zvidudziramazita  mazwi  anotsanangudza  mazita  achipa  dzimwe  pfungwa  pamusoro...

O Level Revision : Shona - Manyorererwo e Tsamba yekutsvaga...

Vana vanonyora bvunzo dzechishona dzekupera kwegore (form 4) vanotarisirwa kuti...