Shona Form 4 : Notes

O Level Revision : Shona - Nzira dzekubvunza mibvunzo

Vadzidzi ve shona pa o level vanotarisirwa kunge vachigona kutsanangura nzira dzakasiyana-siyana...

O Level Revision : Shona - Zviito - Zviratidzanguva

Zviratidzanguva mazwi anoratidza nguva yekuitika kwezvinhu muchiito sekuti zvichanaka....

O Level Revision : Shona - Zviito - Zvidudzirazviito

Chidudzirachiito izwi rinodudzira, kutsanangura kana kujekesa chiito. Somuenzaniso,...

O Level Revision : Shona - Zviito - Madonzo ezviito

Madonzo  ezviito  zvinoreva  kureva  zvakasiyana  kwechiito  zvichienderana nokushandiswa ...

O Level Revision : Shona - Zviito - Zviito zvine zvivanduriro...

Zviito zvinogona kuvandurirwa kaviri kana kudarika. Mazwi anoti kubata,kudiwa na...

O Level Revision : Shona - Zviito - Rebeso dzezviito -...

Mudzi wechiito kana warebeswa unenge wawedzeredzwa zvekuti zvaunoreva zvinenge zvasiyana...

O Level Revision : Shona - Zviito

Semwana ari kugadzirira bvunzo dze shona pa o level unotarisirwa kunge wokwanisa kupa...

O Level Revision : Shona - Chindori

Vanyori vebvunzo dzechishona pa o level vanotasirwa kugona  kutsanangura kuti zvindori...

O Level Revision : Shona - Zvidudziramazita - Chiitopauro

Chiitopauro zvinoreva chiito chinoshanda sechipauro. Saka chiitopauro izwi rechiito...

O Level Revision : Shona - Zvidudziramazita - Chirevamwene

Chidudzirazita chinoratidza muridzi (mwene) wechinhu chirikutaurwa nezvacho. Chirewamwene...

O Level Revision : Shona - Zvidudziramazita - Chirevauwandu

Chinoratidza kuwanda kwezvinhu. Saka chirevauwandu chinoita basa rekubudisa ushoma...

O Level Revision : Shona - Zvidudziramazita - Chisarudzi/Chinan’anuri

Chinan’anuri kana kuti Chisarudzi Chinobatsira pakusarudza zvinhu kubva pane zvimwe....

O Level Revision : Shona - Zvidudziramazita - Chiverengo

Chiverengo ndicho chimwe chezvidudziramazita zvinotadzwa kuzivikanwa nevazhinji....

O Level Revision : Shona - Zvidudziramazita - Chipauro

Chipauro iri izwi rinotsanangudza zita, richipaura zita kubva mune mamwe akawanda....

O Level Revision : Shona - Zvidudziramazita- Chiratidzi...

Chiratidzi igama kana kuti izvi rinotendeka pane chiri kutaurwa nezvacho. Tine zviratidzo...

O Level Revision : Shona - Zvidudziramazita

Chii chinonzi zvidudziramazita? Zvidudziramazita mazwi anotsanangura kana kududzira...