O Level Revision : Shona - Chii chinonzi chidudzirachiito kana kuti zvidudzirazviito?

Chii chinonzi chidudzirachiito kana kuti zvidudzirazviito? Aya mazwi anotsanangura maitikiro echinhu.   Mazwi aya anopa dzimwe pfungwa pamusoro pechiito sokuti: Rima mangwanani.

Aya mazwi anotsanangura maitikiro echinhu.   Mazwi aya anopa dzimwe pfungwa pamusoro pechiito sokuti:

Rima mangwanani. Rova neshamhu. Bikira mumba.

Tsenga zvinyoronyoro.

Mazwi ose akasvibira pamuenzaniso yapiwa pamusoro ari kududzira zviito kuburikidza nokutipa pfungwa dzakasiyana-siyana.

 

Mhando dzezvidudzirachiito

 

Chidudzirachiito chenguva

Ichi chinotaridza nguva yechiito sokuti: Takasvika usiku.

Mari yabiwa mangwanani.

 

Chidudzirachiito chomuiti

Ichi chinotaridza kuti chiito chaitwa nani sokuti: Arohwa nababa.

Mhuka yaurawa nevavhimi. Atumwa kuchitoro naamai.

 

Chidudzirachiito chefanano

Ichi chinotaridza kufanana kwezvinhu sokuti: Anofamba saamai vake.

Anodya sebenzi.

Chidudzirachiito chechombo chakashandiswa

Ichi chinotaridza chombo kana mudziyo wakashandiswa kuita chimwe chinhu sokuti: Achekwa nebanga.

Arohwa neshamhu.

Atema nyama nedemo.

 

Chidudzirachiito chenzvimbo

Ichi chinotaridza nzvimbo yakaitikira chinhu sokuti: Nyaya yake ichatongerwa mumba.

Vaenda mhiri kwemakungwa. Vaitambira bhora munhandare.

 

Chidudzirachiito cheudzamu Mvura yakanaya zvikuru. Jongwe rakakukuridza katatu. Mbavha dzakaba kashanu.

 

Chidudzirachiito chewadzano

Ichi chinotaridza kuva pamwe kwezvinhu zvakasiyana sokuti: Anga achifamba naTezvara vake.

Mombe dziri kufura nehwai.

 

 

 

Basa rokuita

 

  1. Kubva pachirevo choga chiri pazasi nyurura chidudzirachiito ugopa zita racho.

 

(i)  Ndinoda kuenda kumusha.

(2)

(ii) Vana vose vakanyora mhinduro nepenzura.

(2)

(iii) Vakomana vaya vokuba vakasungwa nomupurisa.

(2)

(iv) Chikomana chakanzvenga senyenganyenga.

(2)

(v)  Sekuru vakauya muchando vakaona nhamo.

(2)

(vi) Akarohwa chaizvo akatiza pamba.

(2)

 

 

Nyora mazwi anogona kubatana nezviwedzerwa zvezvidudzirazviito zvinoti na-  uye

ne- . Ronga mazwi aya muzvikwata zviviri zvakakodzera.

baba

sekuru

ambuya

chingwa

mbuya

rwizi

kamba

zigadzi

ishe.