O Level Revision : Shona - Chii chinonzi chindori?

Chii chinonzi chindori? Chindori: chirevo chizere chine zvachinoreva pasina kushanda chiito sokuti: Ndini.

Chindori: chirevo chizere chine zvachinoreva pasina kushanda chiito sokuti:

  • Ndini.
  • Ihuku.
  • Havano.
  • Murume (H).

Maumbirwo

Chiwedzerwa chechindori        +          Dzitsi rechindori

ha-

+

-vano

> havano

i-

+

-mombe

> imombe

ndi-

+

-baba

> ndibaba

Kune zviwedzerwa zvezvindori zvinoti, Ndi-, I-, Ha- nehwidzazwi (H). Zviwedzerwa izvi zvinoshanda nemazita emipanda yakasiyana pamwe nezvidudziramazita kuumba zvindori.

 

Ndi-

Ichi chiwedzerwa chinoshanda nemazita emipanda 1a, 2a ne2b sokuti: Ndibaba (1a)

Ndivatete (2a) Ndiamai (2b)

 

 

Chiwedzerwa Ndi- chinoshanda zvakare nezvisazitasingwi zvose sokuti: Ndi-   +   -isu      >ndisu

Ndi-   +  -mi        >ndimi

Ndi-   +  -ihwo   >ndihwo

 

 

Chiwedzerwa Ndi- chine nhoredzerwa dzinoti nda-, nde-, na ndo-

Nda-inoshanda nezviverengo, zvinan’anuri uye zviratidzi zvemipanda 2 ne6 sokuti: Nda-      vamwe (chiverengo mupanda 2)

Nda-      aya (chiratidzi mupanda 6) Nda-      vano (chisarudzi mupanda 2)

Nde-,     ndo-, nhoredzerwa iyi inobatanidzwa nezvidudziramazita zvose kunze kwezvipauro sokuti:

Nde-      yako (chirevamwene) ndo- uyu (chiratidzi) Nde-      vanorima (chidudziramuiti)

Nde-      vose (chirevauwandu) Nde-      riye (chisarudzi)

 

 

i-

Ichi  chiwedzerwa  chinobatanidzwa  nemazita  nezvipauro  zvemipanda  5,  9,  ne10 sokuti:

i-

+

-badza

ibadza (mupanda 5)

i-

+

-huku

ihuku (mupanda  9/10)

i-

+

-pfambi

ipfambi

 

 

i-   +   -danda      > idanda (mupanda 5)

 

i-

+

-dema

> idema   (chipauro mupanda 5)

i-

+

-jena

>ijena   (chipauro mupanda 5)

i-

+

-nhete

(chipauro mupanda 9/10)

i-

+

-chena

>ichena   (chipauro mupanda 9/10)

 

ha-

Ichi chiwedzerwa chinofambirana nezviratidzi uye zvisarudzi zvine dzitsi no- sokuti: Ha-  +  -ava   >hava (chiratidzi)

Ha-   +   -avo > havo (chiratidzi) Ha-  +  -pano   > (chisarudzi)

Chiwedzerwa ha- chine nhoredzerwa  he-, na ho- sokuti: He-  +  -ichi  >hechi

Ho-  +   -uyu   > hoyo

 

 

hwidzazwi (h)

Ichi  chiwedzerwa  chinofambirana  nemazita  nezvipauro  zvemipanda  yose  kunze kwemipanda inoti 1a, 2a, 2b, 5, ne10 sokuti:

murume (mupanda 1) varume (mupanda 2) chikoro (mupanda 7)

 

Mibvunzo

 

a)   Ita kuti mazwi anotevera ave zvindori.

baba

gobvu

angu

apa

murimi

unhu

bere

vose

nhete

nyati

uyo

vano

mhembwe

vanoziva

wedu  (8)

b) Uchishandisa zvindori zvawaumba pamusoro, tsanangura uchipa

mienzaniso maumbirwo azvo.                                                                          (4)

  1. Tsanangura kuti zviwedzerwa zvezvindori zvinotevera zvinoumba zvindori nenzira ipi.
  2. a) Ndi-                    b)   I-                  c)   Ha-              d)   Hwidzazwi