O Level Revision : Shona - Chiratidzi - Chinongedzo

Chiratidzi izwi rinotendeka pane chiri kutaurwa nezvacho. Tine zviratidzo zvekuri, uyezve tine zviratidzi zvepedyo.

Chinoratidza kana kunongedza chinhu sokuti:

  • Mota iyo
  • Vanhu ava
  • Dzimwe idzo

Maumbirwo echiratidzi

Zviratidzi zvine mhando mbiri dzinoti:

a) chiratidzi chepedyo b)   chiratidzi chekure

 

 

Zviratidzi zvepedyo zvinoumbwa seizvi:

chitsigisi     +    chiratidzamupanda

a-

+

-va

=

ava

i-

+

-ri

=

iri

u-

+

-mu

=

umu

 

Zviratidzi zvekure zvinoumbwa seizvi:

chitsigisi     +    chiratidzamupanda   + nzvovera (o)

a-

+

-v-

+

-o

=

avo

i-

+

-ch-

+

-o

=

icho

u-

+

-m-

+

-o

=

umo

 

 

 

Cherechedzo

Zviratidzi zvose zvingava zvepedyo kana zvekure zvine zvitsigisi zvitatu zvinoti, a-, i-, na u-.

 

 

Mabasa ezviratidzi

Chiratidzi chepedyo:

  1. a) Chinoratidza zvinhu kana chinhu chiri pedyo chiri kuoneka kana kubatika nevari kutaura sokuti:

(i)   Nyama iyi ine mafuta.

(ii)  Hembe iyi yakambopfekwa. (iii) Demo iri rinoda kurodzwa.

 

 

  1. b) Chinogona kutaura pamusoro pechinhu chinozivikanwa navanhu vari kutaurirana asi chisiri kubatika sokuti:

(i)   Vanhu ava vakazofara.

(ii)  Simbe iyi yakazofa nenzara.

Chiratidzi chekure:

a) Chinoratidza kunongedza chinhu chiri kure chisingabatike asi chichioneka sokuti:

(i)  Pachikoro apo

(i)   Mumunda umo mune chibage.

b) Chinoreva chinhu  chiri  kure  zvekuti  chinogona  kusaoneka  kana  kubatika  asi chichizivikanwa navanhu vari kutaurirana sokuti:

(i)   Mwedzi unouya uyo ndoda kutenga mota. (i)   Vhiki rinouya iro tichasakura bindu.

 

Mibvunzo

 

Nyatsoongorora mazwi aya ugopindura mibvunzo iri pasi pawo.

ava                      urwo            ichi              idzo             isvo              uyu

umu                     apa               utwo            idzi              iri                                 

a)    Ronga mazwi aya muzvikwata zviviri ugopa zita rechikwata chega chega.         

b)   Tsanangura maumbirwo ezvikwata zvawadoma pamusoro aya uchipa mienzaniso yakakodzera.

c) Iwo mazwi aya anoita basa rei? Tsigira zvizere.