O Level Revision : Shona - Chirevamwene - Zvirevamwene

Chidudzirazita chinoratidza muridzi kana mwene wechinhu sokuti: Mombe yamai zvinoreva kuti amai ndivo muridzi wemombe.

Chidudzirazita chinoratidza muridzi kana mwene wechinhu sokuti: Mombe yamai zvinoreva kuti amai ndivo muridzi wemombe.

Mombe yamai

zvinoreva kuti amai ndivo muridzi wemombe.

Chingwa changu

zvinoreva kuti ini ndini muridzi wechingwa.

 

 

 

Maumbirwo

 

Chiwedzerwa chechirevamwene       +

rechirevamwene.

-a-

(nzvovera inoshanduka)

-+-

dzitsi

 

Sokuti:

 

 

 

 

y-         +   -a-   +   -baba  > yababa

dz-       +   -a-   +   -mai   > dzamai

 

Cherechedzo

 

Chirevamwene hachina chivakashure.

Mabasa ezvirevamwene

  1. Chinotaridza muridzi wechinhu sokuti:

(i)   Mari yaTawanda – Tawanda ndiye muridzi wemari.

(ii)  Bhuku remudzidzisi – mudzidzisi ndiye muridzi webhuku.

  1. Chinoratidza basa rechinhu sokuti:

(i)   Mari yebhazi – zvinoreva kuti basa remari kukwirisa bhazi. (ii)  Mugomo wemvura – basa remugomo kuchereswa mvura.

  1. Chinoratidza mhando yechinhu sokuti:

(i)   Mombe yetsiru – mhando yemombe.

(ii)  Doro rengoto – mhando yedoro rinodhaka chose.

  1. Chinoratidza hunhu kana tsika sokuti:

(i)   Musikana wekunyepa – ane tsika yokureva nhema.

(ii)  Harahwa yemusindo – ane hunhu hwekunetsana nevamwe.

  1. Chinoratidza zvakagadziriswa chinhu sokuti:

(i)   kapu yedhaka – kapu yakagadzirwa nevhu.

(ii)  Mota yemawaya – mota yakagadzirwa newaya.

  1. Chinoratidza nguva sokuti:

(i)   Sadza ramangwanani – sadza rinodyiwa mangwanani.

(ii)  Munamato wemanheru – nguva inoitwa munamato manheru.

  1. Chinoratidza ruvara rwechinhu sokuti:

(i)   Vana vechichena – vanhu vane vana vachena.

(ii)  Vaparidzi vechitema- kureva kuti vaparidzi vatema.

  1. Chinoratidza nzvimbo sokuti:

(i)   Vana vekuZaka– kureva kuti nzvimbo yaanogara iZaka.

Mibvunzo

 

a)  Ita  kuti  mazwi  anotevera  ave  zvirevamwene  uchishandisa  sungawirirano yechirevamwene yakasiyana paizwi roga roga.

ichi              avo               mumwe       sekuru          chena           baba

mbudzi        urwu            bere             ini                iwe               vasingarimi uchi             ruoko           zigadzi         marufu  

b) Tsanangura maumbirwo ezvirevamwene zviviri kubva pane zvawaumba.

 

 

Ndeapi mabasa matanhatu ezvirevamwene aunoziva? Tsigira zvizere.