O Level Revision : Shona - Manyorerwo e rondedzero yenhaurwa

Iyi  imhando  yerondedzero  inonyorwa  yakanangana  nekugoverana  pfungwa  kana ruzivo kugungano revanhu rinenge riripo.

Munyori anofanirwa kuziva kuti nhaurwa ichaverengwa kuvanhu vazhinji nokudaro anosungirwa kuona kuti anyora achiratidza ruzivo rwakadzama maererano nenyaya yakaunganirwa. Vadzidzi vanofanirwa kukoshesa mhando yerondedzero yenhaurwa nokuti inoshanda pakawanda kana vazova muzvigaro zvakasiyana-siyana mumabsa.

 

Zvakakosha parondedzero yenhaurwa

  1. Munyori anofanira kunzwisisa musoro Kutsvaga ruzivo rwepfungwa dzemusoro wakapiwa kunobatsira kuti nhaurwa inge yakapfuma uye ifadze vateereri.
  2. Munyori  anofanira   kukwazisa   vaenzi   vose   vanoremekedzwa   neveruzhinji zvichienderana  nekukosha  kwavo    Panguva  imwecheteyo,  munyori anofanirwa kuzivisa chinangwa chegungano. Iyi ndiyo inogona kunzi nhanganyaya yenhaurwa.
  3. Mumutumbi wenhaurwa, munyori anofanirwa kutsetsenura pfungwa huru dzemusoro wenhaurwa. Apa ndipo panofanirwa kubuda unyanzvi Munyori anotarisirwawo kushandisa zvirungamutauro zvakakodzera kuita kuti nhaurwa yake inakidze.
  4. Pamhedziso  yenhaurwa,    munyori    anofanirwa    kutenda    mukana    waapiwa wekugoverana nevamwe mashoko, kutenda vose vauya kugungano nekuvashuvira kufamba zvakanaka pakudzokera.

 

 

Heunoi muenzaniso wemubvunzo nemhinduro yenhaurwa nepapfupi

 

Mubvunzo

Uri  gurukota  rezvekurima.  Nyora  nhaurwa  yaungapa  kugungano  revarimi  pamusoro pemafambisirwo echirongwa chehurumende cheCommand Farming.

 

Mhinduro

a) Nhanganyaya

Ndinochingamidza nokukwazisa vakuru vevarimisi nevarimisi vose vedunhu reZaka, varimi vose nevabereki pamwe nevakotsveri vegungano rino. Taungana pano muzuva ranhasi nechinangwa chekugoverana ruzivo maererano nemafambisirwo echirongwa chehurumende cheCommand Farming kuti tigone kubudirira mune zvekurima.

 

 

b) Mutumbi

Sokuziva kwenyu, upfumi hwenyika yedu hwakasimbira muvhu naizvozvo hurumende yakaparura chirongwa cheCommand Farming senzira yokuvandudza zvirongwa zvekurima munyika izvo zvinova zvinosimudzira hupfumi hwenyika. Hurumende yakaonawo zvakare kuti nzara yapfunya chisero mumusha weZimbabwe nokudaro panofanira kuva nedanho rokupedza nzara iyi. Mukufambisa chirongwa ichi, hurumende inotarisira kushanda pamwechete nevarimi vakasiyana-siyana ichivawanisa zvinodikanwa pakurima zvakadai sembeu, mafetiraiza nezvimwe.

 

 

c) Mhedziso

Chokupedzisira, ndinoti kwamuri, hurumende iri kuda kushanda nevarimi vose vakazvipira mune zvekurima. Rambai makashinga mukurima. Ndinokutendai mose nekuuya kwamaita nehuwandu hwenyu kugungano rakakosha kudai. Ndinokushuvirai nzendo dzisina njodzi pakudzokera. Ndatenda.