O Level Revision : Shona - Nzira dzekubvunza mibvunzo

Vadzidzi ve shona pa o level vanotarisirwa kunge vachigona kutsanangura nzira dzakasiyana-siyana dzokuumba mibvunzo nekupa mienzaniso yemibvunzo yacho.Nzira dzekubvunza mibvunzo ndechimwe chezvidzidzwa chinowanikwa padanho re ‘0’ level muchishona.

 

Mibvunzo inogona kuumbwa zvakasiyana-siyana. Dzimwe dzenzira dzacho ndedziri pazasi.

 

 1. Kushandisa / here/

(i)   Ndiye here?                               (ii)  Wakaba here?

 

 1. Kushandisa /ani/

(i)   Unonzi ani?                               (ii)  Ndiyani anogara uko?                      (iii) Baba avo ndevani?

 

 1. Kushandisa /ko/

(i)   Ko, munozvida?                        (ii)  Ko, makanotora?                              (iii) Ko, mavhara chikoro?

 

 1. Kushandisa /-ko/

(i)   Watiiko?                                    (ii)  Ari kudeiko?                                     (iii) Vanodyeiko?

 

 1. Kushandisa /rinhi/ kana /rini/

(i)   Makavaka rinhi?                       (ii)  Ndiriini wamakasungwa?                 (iii) Munopedza chikoro riini?

 

 1. Kushandisa /–pi/

(i)   Unogarepi?                                (ii)  Wakavawanepi?                                (iii) Muri vana vepi?

 

 1. Kushandisa /-i/

(i)   Chii ichocho?                            (ii)  Mwanai wamazvara?                        (iii) Unodei pano?

 

 1. Kushandisa /sei , ngei , nei , ngenyi/

(i)   Sei uchivatuka?                         (ii)  Ngei uchimusiya?                             (iii) Nei uchidaro? (iv) Ngenyi muchirwa?

 

 1. Hwidzazwi /H/

(i)   Munogara mose?                       (ii)  Asvika?                                             (iii) Anofara?

 

 1. Kushandisa /-ngani/ kana /-nganai/

(i)   Vatora kangani?                         (ii)  Vakaenda runganai?

 

 1. 1 Kushandisa /kani/ kana /kanhi/.

(i)   Unomuziva kani?                      (ii)  Haurwadziwi kanhi?

 

 

 1. Kushandisa /nhai/

(i)   Unozviitirei nhai?                     (ii)  Ndizvo zvawakaita nhai?

 

 1. Kushandia /-su/

(i)   Ndimisu?                                   (ii)  Unofamba nayesu?

  

Shandisa nzira dzinotevera kuumba mibvunzo.

(i)

-pi

(ii)  rinhi / riini

(iii) sei / ngei

(iv)  hwidzazwi

(v)

kani / kanhi

(vi) -ani

(vii)ko

(viii) -su