O Level Revision : Shona - Rebeso dzerebeso dzezviito

Kurebesa chiito kuwedzera mamwe mavara pamudzi wechiito kuti chiito chive nedzimwe pfungwa itsva sokuti: Chiito chokuti kufamba chinogona kurebeswa chichinzi ku-famb-ir-a.

Kurebesa chiito kuwedzera mamwe mavara pamudzi wechiito kuti chiito chive nedzimwe pfungwa itsva sokuti:

Chiito chokuti kufamba chinogona kurebeswa chichinzi ku-famb-ir-a. Kuwedzera kwaitwa mavara –ir- pachiito ku-famb-a kwaita kuti chiito chive nepfungwa itsva yokuitira.

 

Mhando dzerebeso dzezviito

  1. Rebeso yekuitira

Rebeso iyi inoonekwa na-er-/ -ir-/ sokuti: Cherera ambuya mvura.

Fambira tete.

 

 

  1. Rebeso yekuitirana

Rebeso iyi inoonekwa na-an-/ -anan- sokuti: Vana vakarovana kuchikoro.

Vana ava vanodanana.

  1. Rebeso yekuitwa

Rebeso iyi inoonekwa na-w-/ -ew-/ -iw- sokuti: Abatwa nemapurisa.

Sipo yadyiwa nebenzi. Akarovewa nematsotsi.

 

 

  1. Rebeso yenyanyiso

Rebeso iyi inoonekwa na-es-/ -is-/ -es   es-/ -is  is/sokuti: Mhanyisa unosvika vavhara.

Achemesa paasiiwa naamai vake. Chawawana batisisa. Nyatsorovesesai tsotsi iro.

 

 

  1. Rebeso yekuitika/goneko/kwaniso Rebeso iyi inoonekwa na-ek-/ -ik- sokuti: Nzira iyi inofambika.

Mazuvano nyama inotengeka.

 

 

  1. Rebeso yemherevedzo

Rebeso iyi inooneka na-erer-/-irir- Akasungirira mbudzi pamuti. Akatemerera musoro wembudzi mumoto.

 

 

  1. Rebeso yekonzero/sakiso

Rebeso iyi inoonekwa na-es-/ -is-/ -edz-/ -dz-/ -nz-/ -ts-/  sokuti: Akamurovesa nababa nezuro.

Akatukisa mwana naamai Mwana amutsa amai. Tanaka atungidza moto. Mbanje inopenza.

 

 

  1. Rebeso yedzokororo

Rebeso iyi inoonekwa na oror-/ -urur-/ sokuti: Takadyarurura mbeu mumunda.

Mapurisa akanyatsoongorora nyaya.

  1. Rebeso yepfumvunuro/nhendeshure

Rebeso iyi inoonekwa na-anur-/ -inur-/-onor-/ -unur-/ sokuti: Akiyinura imba yake.

Rongonorai zvidhina titange basa. Tichadyarunura mbeu gore rino.

 

 

  1. 10. Rebeso yemamiriro

Rebeso iyi inoonekwa na –am-/-arar- sokuti: Bango iri rakakombama.

Nyama iyi yakaomarara chaizvo.

 

 

Rebeso yewadzano

Rebeso iyi inoonekwa na-an-sokuti: Vanhu vaungana kwamambo. Tozosangana pakisimusi.

 

Mibvunzo

 

Uchishandisa madzitsi ezviito akapiwa, nyora zvirevo zvinosanganisira zvivanduriro zvawapiwa.

a) chekonzero+ chekuitwa/-famba/

b) chekuitira + chekuitirana/-tonga/

c) chemherevedzo +chekuitwa/-cheka/

d) yokuitira + chekuitirana/-baya/

e) mamiriro + chekonzero + yekuitwa/-komba/

f) chepfumvunuro + chekuitira + chekuitwa/-sunga/

 

 

Nyatsoverenga zvirevo izvi ugopindura mibvunzo inotevera.

a) Mwana akarohwa naamai vake. b)    Sekuru vangu vanoridza mbira. c)    Vakomana vaungana kumba.

d) Uya tirongonore matanda aya.

e) Nyama iyi yaramba kuchekeka.

f) Bango iri rakanyanya kukombama.

 

 

Chirevo choga choga chine chivanduriro kana kuti rebeso. Zvino pachirevo chimwe nechimwe nyora zvinotevera:

(i)   Chiito chacho chine chivanduriro kana kuti rebeso.

(ii)  Mudzi wechiito.

(iii) Chivanduriro chacho kana kuti rebeso yacho.

(iv) Zita rechivanduriro.

 

 

Muenzaniso

Akasekerera mwana wake.

(i)   sekerera (ii)  –sek- (iii) –erer-

(iv) Mherevedzo

 

 

a)   Nyora midzi yezviito zvinotevera:

kudya                                   vacharima                            mupe

havadi                                  roodza                                  rinoba             

b) Rebesa dzitsi rechiito /-bata/ nenzira nhanhatu Ita izvi uchishandisa rebeso imwe chete muchirevo chega chega. Doma zita rerebeso yawashandisa muchirevo chega chega.