O Level Revision : Shona- Rondedzero - Manyorerwo erondedzero

Kuti ugone kunyora rondedzero sezvinotarisirwa mubvunzo dze o level shona unotarisirwa kunge uchikwanisa kuumba rondedzero ine nhanganyaya, mutumbi nemhedziso. Zvakare unofanirwa kunge uchikwanisa kunyora mhando dzose dzerondedzero, tsamba, nyaya, nhaurirano nedzimwe uye kupatsanura nekubatanidza mazwi zvakanaka. Zvakakosha zvakare kugona kushandisa zvimiso, mavara makuru nemadiki pakakodzera.

Nhanganyaya

Rondedzero ndiyo imwe yemibvunzo inotarisirwa kupindurwa nemunyori pa‘0’ Level Shona Paper 1. Muchitsauko chino uchatsanangurirwa zvaunotarisirwa kuita kana uchinyora bvunzo pamusoro werondedzero waunenge wasarudza.

Manyorerwo erondedzero dzose

 • Chekutanga kuverenga nekuongorora misoro yerondedzero yose yakapiwa.
 • Sarudza mumwe chete waunokwanisa kupindura.
 • Tevedza nguva yakapiwa pakunyora rondedzero iyoyo kuti ugokwanisa kupedza rimwe basa. Kazhinji awa rimwe chete rinokwana parondedzero.
 • Unosungirwa kutevedzera urefu hwerondedzero hwakapiwa. Kazhinji unotarisirwa kuzadza mapeji matatu.
 • Rondedzero yawasarudza inofanira kunyorwa uchitevedza musoro wapiwa. Vanyori vazhinji vanorasikirwa nemamakisi nokunyora zvisingaenderani nemusoro wabvunzwa.
 • Pfungwa dzinonyorwa murondedzero iyi dzinofanira kuva dzako, kwete dzawakamboverenga mune rimwe bhuku kana pepanhau. Ukaita izvi unorasikirwa nemamakisi akawanda.
 • Unosungirwa kuisa pfungwa dzako mundima dzakarongeka. Nyora pfungwa yoga yoga mundima mayo.
 • Nyora rondedzero yako zvinonakidza muverengi. Unogona kunyora uchishandisa zvirungamutauro. Chakakosha kuti zvishandiswe pakakodzera.
 • Rondedzero inofanirwa kunyorwa nemutauro wakanaka.
 • Patsanuro nebatatanidzo yemazwi ngaiitwe zvakanaka pamwe chete nezviperengo.
 • Kunyora zvakachena zvinoverengeka.

Chimiro cherondedzero

Kunyora rondedzero inozonzi yakanaka ndokunge ichinakidza muverengi, kunyanya zvikuru sei mukwenyi webvunzo. Munyori werondedzero akanyora zvinokotsirisa muverengi haagoni kukohwa zvibodzwa zvizhinji. Chakakosha kugutsa muverengi anova ndiye mupimi weudzamu hwerondedzero uye mupi wemugove wezvibodzwa.

Zvisinei kuti rondedzero ndeyemhando ipi, dzose rondedzero dzine chimiro chinotarisirwa pakubuda kwadzo. Rondedzero yoga yoga inotarisirwa kunge iine nhanganyaya, mutumbi uye mhedziso. Zvinonzi izvo rondedzero yakanaka ngairatidze chimiro chine zvitatu zvataurwa pamusoro.

 (a)  Nhanganyaya

Kutangisa kunyora rondedzero idambudziko guru kuvanyori vazhinji. Munyori akaita gadziriro yake yakakwana, sezvichatsanangurwa pamhando yega yega yerondedzero, zvinomubatsira kuti awane matangiro erondedzero akanaka. Kazhinji vakwenyi verondedzero vanoverenga zvakawanda zvinenge zvanyorwawo nevanyori vazhinji, naizvozvo zvakakosha kuti nhanganyaya yako, semunyori werondedzero, itirimutse muverengi, aite chidakadaka chekuda kuverenga zviri mukati merondedzero kuitira kunzwa zvakawanda. Nhangiso ngaijekese musoro wenyaya. Ngapave nekudavada kwemunyori, nekushangazhika kuti zvinobuda pairi zvive dapurahunanzva.

 

(b)  Mutumbi

Iri ipi zvayo rondedzero inoda kurongerwa. Munyori kana achinge aunganidza pfungwa dzinobatsira kunyora pamusoro pezvabvunzwa, rondedzero yose inozvimbirwa nepfungwa. Kupa pfungwa zhinji chete dzisina kutsanangurwa nekutambanudzwa zvakakwana hazvibatsiri. Pfungwa dzinoda kujekeswa zvinozadza dengu nenhengwana. Ndima dzerondedzero ngadzive dzakarembera nemasakatire epfungwa dzine chekuita nemusoro wenyaya.

Mukati memutumbi werondedzero ndimo munobuda unyanzvi hwekusonanidza pfungwa dzichiyerera zvinonwisa mvura.

(c)  Mhetanyaya/ Mhedziso

Rondedzero  haigoni  kungosiiwa  yakarembera  mudenga.  Munyori  wayo  anotarisirwa  kupeta  nyaya  yake nenzira inoita kuti muverengi aone kuti nyaya iyi yakaperera apa uye nenzira iyi, zvichienderana nemhando yerondedzero. Mhedziso ndiwo mashoko anopedzisira kuverengwa nemukwenyi uyo ambotaurwa kuti ngaafadzwe, atirimutswe, paanenge ave kusvika padanho rakakoshera munyori werondedzero, kupa zvibodzwa. Zvichaongororwa mberi zvicharatidza kuti mhando yoga yoga yerondedzero ingapetwa nenzira dzipi.

Zvinhu zvinoda kungwarirwa

Zvisinei kuti imhando ipi yerondedzero, vanyori vazhinji vanokundikana kukohwa pakuru nekuda kwegurusvusvu rezvinhu zvavanokanganisa pakunyora. Kunyangwe chimiro nepfungwa dzerondedzero zvakanaka, kukanganisa kuzhinji kunosiya rondedzero yafanana nenyama yafuraiwa ikasara yatsvukira zvinozadza mate mukanwa, asi pakuzondoravira wanei yakabikwa ine mavhu. Kuyevedza kose kunobva kwaparara.

Zvimwe zvezvinhu zvinoda kuti munyori achenjere kukanganisa murondedzero ndezvinoti : zviperengo, kushandiswa kwemavara makuru nemaduku, kushandiswa kwezvimiso, magurirwo emazwi, sungawirirano yemazwi, kubatanidza nekupatsanura mazwi.

Sezvo zvose zvadomwa pamusoro zvichikonzera dambudziko guru kuvadzidzi vazhinji, zvakakosha kuti tiongorore chimwe nechimwe.

Zviperengo

Mudzidzi weChiShona haatarisirwi kuresva zviperengo zvemashoko emutauro. Kuramba munyori woita mutsitse wemhosho dzezviperengo zvinouraya chido chemukwenyi nekutadza kutekenya pfungwa dzake kuti aite manyukunyuku ekupa munyori mugove wakakura. Kuresva zviperengo kunokanganisa kuyerera kwepfungwa.

Mhosho dzezviperengo dzinowanzoitwa kupesanisa mavara sezvinotevera:

stamba

pachinhambo chekuti

tsamba

zneve stoka

pachinhambo chekuti pachinhambo chekuti

nzeve tsoka

Vara guru neduku

Vara guru neduku zvinofanira kushandiswa pakakodzera. Vara guru haringopindi pose pose. Vara guru rinoshandiswa panotevera:

 • panotangira chirevo chitsva.
 • pamazitasingwi (zita chairo rechinhu kana munhu), somuenzaniso:
 • ita chairo remunhu, sokuti: Tapiwa, Takunda, Rumbidzai;
 • zita renyika, sokuti: Zimbabwe, Malawi, Namibia;
 • zita rerwizi, sokuti: Zambezi, Mavhaire, Shashe;
 • zita rechikoro, sokuti: Hama High School, Mutenderende Secondary School;
 • zita chairo rakapiwa mhuka, sokuti: imbwa inogona kupiwa zita rekuti Shumba, mombe igonzi Charuveki, mbongoro igonzi Jeke;
 • zita regomo kana sango nezvimwewo, sokuti: Nyanga, Vhumba, Mamvuradonha, Chinyuni.
 • Vara rekutanga remazwi akatapwa, kana riri iro rakatanga chirevo, sokuti: Tatenda akati, “Ngatishandei nesimba hama dzangu.”

Zvimiso

Zvimiso ndizvo zvinopa kuti zviri kuverengwa zvinzwisisike. Zvimiso izvi zvikwangwani kumuverengi murwendo rwake rwekuverenga chinyorwa. Ndizvo zvinoudza muverengi kuti ambotura befu, kuti chirevo chaguma, kuti mashoko aya ndeekukatyamara, kuti uyu mubvunzo, aya ndiwo mashoko chaiwo emutauri nezvimwewo. Chinyorwa chisina zvimiso chakafanana nemugwagwa usina zvikwangwani zvinoudza muchairi wemota kuti amire, amhanye zvishoma, pane nzvimbo yekuzororera, mugwagwa uchakona mberi nezvimwewo. Mugwagwa wakadai, kazhinji unogara une njodzi. Ndizvo zvimwe chetewo nechinyorwa chisina zvimiso; inenge ichingova fembera-fembera.

Zvimiso  zvakawanda  zvikuru,  zvinosanganisira;  chindaguma(.),  chifemo(,),  chikuwo(!),  chibvunzo(?),  nyora dzenhapamazwi(“  ”), chihaifeni( - ) nezvimwewo.

(i)       Chindaguma(.)

Ichi chinoratidza pagumira chirevo. Kana zvirevo zvikasaiswa chindaguma zvinooma zvikuru kunzwisisa zviri kuedza kutaurwa muchinyorwa. Kana pari pabvunzo munyori anenge atorasikirwa nezvibodzwa.

(ii)      Chifemo(,)

Chifemo chinoshanda zvakawanda chose, pano tichangopa nepapfupi. Chifemo chinoratidza panoda kumbozororwa chirevo chisati chapera, sokuti, “Tafara zvaakaenda kumba, akawana vanhu vatorara. ”

Chifemo  chinoshandawo  kupatsanura  zvinhu  zviri  kudomwa  muchirevo  chimwe  chete,  somuenzaniso,

“Vakauya nezvipo zvakawanda chose zvinoti, zvipfeko, midziyo yemumba, zvekudya nezvimwe zvakawanda. ”

 

(iii)    Chikuwo(!)

Chikuwo chinoratidza kudaidzira kana kukatyamara. Kana uchida kubudisa pfungwa yekuti munhu akataura akavhundukira, ukasiya chimiso ichi hauna chaunenge waita. Sezvo tisinganzwi inzwi remunhu muchinyorwa, tingaziva kuti kushevedzera here kana kwete, zvichienderana nekuti chikuwo chashandiswa here kana kwete, somuenzaniso, “Hezvo! Ko, ndiwe?”

(iv)     Chihaifeni (-)

Chinoshanda kubatanidza mazwi akadzokororwa, sokuti, zvakasiyana-siyana, mangwanani-ngwanani, kufamba-famba, kuchema-chema, kutamba-tamba.

(v)      Nyora dzenhapamazwi(“  ”)

Nyora idzi dzinoshandiswa kuratidza mazwi chaiwo akataurwa nemutauri sezvaari chaizvo, somuenzaniso,

Tigere akavaudza chaizvo. Akasimuka akati, “Mushonga wengozi kuripa.”

Vadzidzi vazhinji vanoita dambudziko rekusiya nyora idzi zvachose; sokuti:

Tigere akavaudza chaizvo. Akasimuka akati, Mushonga wengozi kuripa.

Vamwe vanoisa nyora kumavambo vokangamwa kuvhara panopera mashoko akatapwa, sokuti:

“Tigere akavaudza chaizvo. Akasimuka akati, Mushonga wengozi kuripa.

Chinhu chakakosha zvikuru kuti tizive panoshanda nyora dzenhapamazwi.

(vi)     Kushandiswa kwezvikomberedzo( )

Hazvifanirwi kuti munyori ashandise zvikomberedzo senzira yekucheka mazwi paresvewa. Kukomberedza kuratidza izwi kana mazwi anotorevawo zvakafanana nezviri kutsanangurwa muchirevo saka hakusi kucheka, somuenzaniso; Kana munhu achida mari (pfuma) ngaashande. Izwi riri muzvikomberedzo iro rinoreva zvimwe chete nerekuti mari.

Kana wakanganisa, usashandisa zvikomberedzo, kanzura zvawakanganisa usingazadzi tsvina. Kusvibisa kunoita kuti basa rako risaonekera.

(vii)    Chibvunzo (?)

Chimiso ichi chinoratidza pari kubvunzwa mubvunzo, sokuti;

Muchauya nhasi?

Izvi zvakasiyana nekuti, Muchauya nhasi. Apa pari kungobuda pfungwa yekuudza kuti vachauya nhasi, asi pakaiswa chimiso chekubvunza unoita mubvunzo.

Kuresva magurirwo emazwi mumutsetse

Izwi rinogurirwa nzvovera nenzvanyira zviri pamwe chete, kwete zvakaparadzaniswa. Kamutsetse kana kamutaro kokuratidza kuti wagura izwi ngakavepo.

Muenzaniso

Vakafamba zuva rakacheka nyika. Mangwana acho VaMwoyo vakaudzwa kuti Tendai atorwa ne- mwana wake vakaenda kumusha nezuro.

Kwete

Vakafamba zuva rakacheka nyika. Mangwana acho VaMwoyo vakaudzwa kuti Tendai atorwa n- emwana wake vakaenda kumusha nezuro.

Kuti pasava nekurasikirwa nezvibodzwa, zviri nani kuti kana ukaona kuti izwi harichakwani kumucheto wochitoenda kumutsara unotevera, asi kwete kuzosiya nzvimbo yakakurisa.

Sungawirirano yemazwi

Kunyora mazwi anoteverana muchirevo asi asina dyidzano kana sungawirirano yezvivakashure zvawo, somuenzaniso;

Mukomana vaviri akauya. Pachinhambo chokuti, Vakomana vaviri vakauya.

Patsanuro nebatanidzo yemazwi

Hondo yevanyori verondedzero huru iri pabatanidzo nepatsanuro yemazwi. Vazhinji havazivi panokodzera kubatanidzwa kana kupatsanura izwi. Vakwenyi vanoita sevachaita mhoni mumaoko vachicheka mazwi, asi zvichikanganisawo goho remunyori.

Mienzaniso

vakasvikogara          kwete            vakasviko gara pamwe chete               kwete            pamwechete mubudirire                  kwete            mubu dirire mesomeso kwete            meso meso

Rondedzero

mberi mberi

kwete

mberimberi

kare kare

kwete

karekare

Kutanga nezvibatanidzi

 

Vamwe vanyori verondedzero vanoresva nekutanga chirevo nezvibatanidzi zvakaita sa ‘Asi’, ‘Uye’, ‘Nokudaro’,

‘Kana’, ‘Naizvozvo…’ uye, ‘Kuti’. Aya mashoko haagoni kutangisa chirevo. Basa rawo ndere kubatanidza ndevo mbiri.

Chirevo chisina zvachinoreva

Vamwe vanogonawo kunyora chirevo chinosara chisina zvachinonyatsoreva zvachose, somuenzaniso;

Mwana vakamutora cheu mai mugomo. Mukuru kechikoro kuenda kuChinhoyi bhazi.

Pakadai muverengi anoshaiwa kuti nyaya inoenda nepi.

Mhando dzerondedzero

Kune mhando dzakawanda chose dzerondedzero. Mhando idzi dzinosanganisira; tsamba, rondedzero yetsumo, rondedzero yenyaya, rondedzero yetsananguro nerondedzero yenhaurirano.

Rondedzero yetsamba

Padanho re ‘0’ Level, rondedzero yetsamba ndeimwe yemisoro  inogona kunzi vana vanyore pabvunzo, nekudaro zvakakosha chose kuti vadzidzi vanyatsobata zvinotarisirwa pakunyora rondedzero iyi.

Rondedzero yetsamba ine mhando mbiri dzinoti:

-     rondedzero yetsamba yeshamwari kana hama.

-     rondedzero yetsamba yebasa.

Manyorerwo etsamba yeshamwari/ hama

Rondedzero iyi ndiyo inonyorerwa munhu waunoziva akaita seshamwari yako, vabereki, munin’ina, mukoma nevamwe vakawanda veukama.

Matanho anotevedzwa pakunyora tsamba iyi

 • Kero yako ndiyo inotanga. Kero inonyorwa ichidzika yakati twasa.
 • Pakero hapaiswi zvimiso.
 • Kero yapera unosvetuka mutsetse wonyora zuva. Zuva ngarinyorwe rakazara, sokuti; 25 Chivabvu 2014, kwete 25/05/14.
 • Mushure mezuva unosvetuka mutsetse zvakare wonyora kwaziso inotangira pamajini yokuruboshwe chaiko.

Apa ndipo panonyorwa mashoko akaita sokuti, Vanodiwa baba namai, Anodiwa Dickson kana Vadiwa tete kwete Kuna tete, Kuna Dickson.

 • Mushure mekwaziso  ndimo  munotevera  mutumbi  wetsamba  uchitanga  nenhanganyaya.  Nhanganyaya inonyorwa nepapfupi ichibudisa chinangwa chetsamba. Chinangwa chetsamba chacho chinobva pamubvunzo wacho wetsamba. Mumutumbi wetsamba ndimo munobudiswa pfungwa dzose.
 • Chindima chekupedzisira ndicho chekupeta pfungwa dzose dzapihwa nekufarisa.
 • Chikamu chekupedzisira ndicho chekunyora zita rako. Tsamba yeshamwari inonyorwa zita rekutangachete, sokuti;

Ndini wako anokuda

 

Nokutenda

Urefu chaihwo pabvunzo hunofanira kuita mapeji matatu.

Zvinhu zvinoda kungwarirwa

 • Kunyora usingatevedzi zvinodikwa pamhando yerondedzero yetsamba yabvunzwa, sokuti kunyora kero imwe chete iyo iri tsamba yebasa.
 • Kunyora kero isina kuzara, sokuti, P. Bag 9054, pane kuti, Private Bag 9054.
 • Kunyora zuva risina kuzara sokuti, 13-10-12, pane kuti, 13 Gumiguru 2012.
 • Kunyora zuva neChiRungu, sokuti, 25 May 2014.
 • Kubvunza mufaro mutsamba yebasa.
 • Kusiya tsamba isina zita remunyori.
 • Kunyora usingabudisi pfungwa dzezvinodikwa patsamba yacho.

Yambiro

 • Tanga wanzwisisa pamubvunzo pacho kuti itsamba yemhando ipi, wozonyora uchitevedza zvinodiwa.
 • Nyora kero nezuva zvakazara.
 • Pfungwa dzemurondedzero iyi ngadzijekeswe zvinova ndizvo zvinopa mamakisi akawanda.
 • Usaisa zvimiso pakero, pazuva, pakwaziso nepaonekano.

Muenzaniso wemubvunzo

Nyora tsamba kumukuru wemapurisa mudunhu renyu uchinyunyuta nekuda kwekuwandisa kwemhosva dziri mudunhu renyu nekumupa mazano ekuti dambudziko iri ringaderedzwa sei.

Rondedzero yenyaya

Rondedzero yenyaya ndiyo imwe yemisoro yerondedzero, isingawanzoshaikwa pabvunzo. Musoro uyu, seimwe, unoda kungotevedza zvinodikwa kuti uwane zvibodzwa zvakawanda. 0ngorora nekupenengura musoro werondedzero kuti ugonyora tsuro ndisunge yenyaya.

Manyorerwo erondedzero yenyaya

 • Chekutanga, sedzimwe rondedzero, kungonyora nhanganyaya. Nhanganyaya iyi inofanirwa kurukwa zvakanaka zvinokwezva mukwenyi.
 • Wapedza nhanganyaya,  kunotevera  mutumbi  werondedzero  unova  ndiwo  unorondedzera  nyaya  yacho kuti yakafamba sei. Kana rwuri rwendo rwunofanira kunge rwakarongeka kubva parwunotangira kusvika kwarwunogumira.
 • Chikamu chekupedzisira ndechekupeta nyaya yose yawataura.
 • Shandisawo zvirungamutauro murondedzero iyi pazvinokodzera.

Muenzaniso wemubvunzo

Nyora rondedzero inopera nemazwi okuti, “Kubvira zuva iri ndakapfidza kuzofamba usiku zvekare.”

Zvinotarisirwa mumhinduro

Rondedzero yacho inofanira kuita mapeji matatu, munyori anogona kuzoenderera mberi achinyora pamwe zvetsaona zvaiva zvaitika kumashure.

 • Anogonawo kubudisa kupona nepaburi retsono kwaakaita zvichibudisa kushata kwekufamba husiku.
 • Parondedzero yakadai mashoko acho ari pamubvunzo anofanira kuzopedzisa sezvaari pamubvunzo.

Zvinhu zvinoda kungwarirwa

 • kunyora nyaya isingapindirani nemusoro, werondedzero
 • kunyora pfungwa dzisina kurongeka zvekuti chero anokwenya anotadza kunzwisisa nyaya yako kuti inoenda nepi
 • kusanyora mazwi awanzi utange nawo kana kupedzisira nawo
 • kunyora  nyaya  dzakaitika  mbiri  murondedzero  imwe  chete.  Izvi  zvinokonzera  kurasikirwa  namamakisi akawanda
 • kunyora nyaya yawakamboverenga mune rimwe bhuku kana zvimwe zvinyorwa.

Yambiro

 • Tanga wanzwisisa zvinodikwa nemusoro, wonyora nyaya yaunoda inopindirana nemusoro wapihwa.
 • Unofanira  kuzvifungira    nyaya    yako    kwete    kunyora zvawakamboverenga.
 • Nyaya yacho inofanira kuva nepfungwa dzakarongeka.

Rondedzero yetsumo

 • Iyi irondedzero yenyaya yakaitika inoenderana netsumo yakapiwa.
 • Nyaya yacho inofanira kubata mapandi maviri etsumo, sokuti; Ndomene haichemedzi, chikamu chekutanga ndechekuburitsa zvaitwa nemunhu achiita zvinhu zvinomuwisira mumatambudziko. Chikamu chepiri ndechekubudisa matambudziko akazomuwira nekuda kwemaitiro ake oga.

Zvinhu zvinoda kungwarirwa

 • kunyora tunyaya nyaya tunotsanangura tsumo.
 • kusabudisa zvinoreva tsumo munyaya.

Yambiro

 • Nyora iri nyaya imwe chete .
 • Zvinoreva  tsumo   ngazvibudiswe   nezvinoitwa   nekuitika kuvatambi.
 • Tanga waona kuti unoziva zvinoreva tsumo yakapiwa.

Muenzaniso wemubvunzo

Nyora nyaya inoenderana nemusoro unotevera:

Mwoyo muti unomera paunoda.

Rondedzero yenhaurirano/ Hurukuro

Rondedzero yemhando iyi ndeyekunyora pamusoro pevanhu vanenge vachitaurirana.

Manyorerwo ayo

 • Rondedzero iyi inofanira kunge ine ndima yenhanganyaya inova ndiyo inojekesa nyaya iri kutaurwa nezvayo.
 • Panozotevera vatambi vacho nemazita avo anopihwa nemunyori vachitotanga kutaurirana.
 • Vanogona kutanga nenyaya dzavo dzimwe asi dzinobva dzakasira kutipinza munyaya yacho iri pamubvunzo.
 • Pakutaurirana kwavo ndipo panobuda kuti mumwe akarerekera kudivi ripi mumwe ripi.
 • Munyori webvunzo anokurudzirwa kuongorora mativi ose emubvunzo sekubudiswa kwepfungwa kunenge kuchiitwa nevatambi vacho vachikakavadzana.
 • Munyori anogona kupota achiisa mazwi ake ayo anokomberedzwa sokuti (vanoseka vachirovana maoko). Izvi zvinotaridza kuti aya haasi mazwi anotaurwa nevatambi.

Zvinhu zvinoda kungwarirwa

 • kupedza nguva yakareba vatambi vachitaurirana zvisina basa vasingapindi munyaya yavo
 • kusabudisa pfungwa dzinopindura mubvunzo. Panotaurirana vanhu vacho hazvijeki kuti anotsigira kana kupikisa musoro ari kuti kudii.
 • kusakomberedza mazwi ake iye munyori paanenge achitsanangura maitiro evatauri
 • kuresva kunyatsobudisa mamiriro enhaurirano chaiwo, sekunyora mazwi achienda nepasi pezita remutambi
 • kunyora pfungwa dzedivi rimwe mumwe achingotaura pasina pfungwa dzinobuda
 • kupinza munhu wetatu ipo pakanzi vaviri
 • kusanganisa mhando mbiri dzekunyora rondedzero yehurukuro yakaita semutambo yaratidzwa pamusoro neyekuisa mazwi mukati menyora dzekuvhura nekuvhara

Yambiro

 • Tanga nenhanganyaya inova mashoko ako uchibudisa kuti vanhu vacho vanotaura pamusoro pei nenzira inokwezva mukwenyi.
 • Pfungwa dzacho ngadzive dzinojeka.
 • Shandisa ChiShona chizere.
 • Usapedza nguva  uchinyora  zvisina  basa,  asi  kutopinda munyaya yacho inodikwa nemubvunzo.

Rondedzero yetsananguro

Rondedzero yetsananguro ndiyo imwe yemusoro waunogona kusangana nawo pakunyora bvunzo. Unongoda kuti utsanangure pamusoro pemusoro waunenge wapihwa uchiratidza ruzivo pamusoro pechinhu ichocho. Apa ndipo panouya misoro yakaita sokuti: Kukosha kwemiti, Kuchengetedzwa kwevhu neZvingaitwa kuderedza dambudziko ravana chenzira munyika.

Manyorerwo  erondedzero yacho

 • Tanga waona kuti musoro uyu unoziva nezvawo here kana kwete.
 • Nhanganyaya yako inofanira kisimbisa musoro werondedzero. Unogona kutodoma dzimwe pfungwa dzacho munhanganyaya.
 • Wabva panhanganyaya, pfungwa imwe neimwe inofanira kuiswa muchindima chayo uye ichitsanangurwa zvakazara.
 • Unozopawo mhedziso uchipeta nyaya yose yawanyora.

Muenzaniso wemubvunzo

Kukosha kwemitemo pamba

Zvinhu zvinoda kungwarirwa

 • kusarudza musoro uyu pasina ruzivo rwekutsanangura chinhu chanzi chitsanangure. Izvi zvinoita kuti pave nekurasikirwa nemamakisi
 • kunyora pfungwa dzisingatsanangurwi
 • kunyora pfungwa dzisina kurongeka
 • kunyora pfungwa dzichisanganisa nenyaya yakamboitika
 • kunyora nyaya

Yambiro

 • Tsanangura nomazvo uchipa pfungwa dzinotaridza kuti une ruzivo nemusoro wawanzi utsanangure.
 • Ipa mienzaniso  yezvaunenge  watsanangura  kuti  pfungwa yawapa ijeke.
 • Nyora  pfungwa   dzakarongeka.   Ukasanganisa   pfungwa zvinovhiringidza muverengi, unorasikirwa nezvibodzwa.

Muenzaniso wemubvunzo

Zvakanakira kuchengetedza mhuka dzesango

Rondedzero ine musoro unezwi rimwe

Rondedzero yezwi rimwe inoomera vadzidzi vazhinji. Iyi irondedzero yetsananguro zvakare. Inenge ine izwi rimwe sokuti, Mapurisa, Mvura, Kurima , Hurumende kana Nzara.

Manyorerwe erondedzero iyi

 • Musoro uyu unosarudzwa kana uchinyatsoziva nezvawo.
 • Unotanga nekutsanangura kuti musoro wapihwa unorevei.
 • Taridza mhando dzose dzechinhu chabvunzwa.
 • Tsanangura zvakanakira(kana zviripo) nezvakaipira chinhu chapiwa semusoro werondedzero.
 • Kana chiri chinhu chakanaka panoda kuburitswa pfungwa yekuti chingachengetedzwa sei, semuenzaniso, Mvura, Ivhu, Miti nezvimwewo.
 • Kana chataurwa chine matambudziko, panoda kupiwa nzira dzekupedza nadzo matambudziko.

Muenzaniso wemubvunzo

Nzara