O Level Revision : Shona - Zvidudziramazita - Chiitopauro

Chiitopauro zvinoreva chiito chinoshanda sechipauro. Saka chiitopauro izwi rechiito rinoshandiswa kusiyanisa zvinhu.

Chiitopauro

Ichi chiito chinoshanda sechipauro. Chinenge chichishanda basa rokupaura kana kupa rupawo kuzita, sokuti: Jira rakachena.                                         Chingwa chakaoma.                                Banga rakarodzwa.

 

Maumbirwo echiitopauro

 

Maumbirwo acho anofambirana neechiito chakashandiswa. Tsananguro yemaumbirwo inofanira kuratidza zvivakiso

(zvivakazwi) zvakashandiswa muchiito ichocho. Mienzaniso: (i)   anoritamba

Chitaridzamuiti + chitaridzanguva + chitaridzamuitirwi + mudzi wechiito + nzvovera yekupedzisira

/a-/                chiratidzamuiti

/-no-/             chiratidzanguva

/-ri-/              chiratidzamuitirwi

/-tamb-/         mudzi wechiito

/-a/                nzvovera yekupedzisira

 

 

(ii)  rakachena

chiratidzamuiti + chitaridzanguva + mudzi wechiito + nzvovera yekupedzisira

/ra-/               chitaridzamuiti

/-ka-/             chitaridzanguva

/-chen-/         mudzi wechiito

/ -a/               nzvovera  yokupedzisira

Zvizere pamusoro pezviito muchazviwana muchitsauko chekuumbwa kwezviito.

 

 

(iii) achatonga

chiratidzamuiti + chiratidzanguva + mudzi wechiito + nzvovera yekupedzisa.

/a-/                chiratidzamuiti

/-cha-/           chiratidzanguva

/-tong-/         mudzi wechiito

/-a/                nzvovera yekupedzisa