O Level Revision : Shona - Zvidudziramazita - Chirevamwene

Chidudzirazita chinoratidza muridzi (mwene) wechinhu chirikutaurwa nezvacho. Chirewamwene chinowanzowirirana nezita rachirikududzira sokuti: chikoro chedu

Chirevamwene

Chinotaridza zvinotevera:

(i)

Muridzi wechinhu. Sokuti:

Munda wababa. Matemo asekuru. Mari yamai.

(ii)

Basa  rechinhu. Sokuti: Mari yechikoro. Makapu esvutugadzike. Mugomo wemvura.

 

(iii)

 

Zvakagadzirisa chinhu. Sokuti: Ndiro dzebhonzo.

Hari yevhu.

 

(iv)

 

Nzvimbo yechinhu. Sokuti: Munhu wekwaMurezi. Bhazi reHarare.

 

(v)

 

Unhu kana tsika. Sokuti: Musikana wemakaro. Kakomana kemakuhwa.

 

(vi)

 

Chinoratidza mhando yechinhu. Sokuti: Doro rendari.

Sadza remapfunde.

 

(vii)

 

Nguva inoitika kana inowanikwa chinhu. Sokuti:

Muriwo wemanheru.

Mabasa emuzhizha.

 

(vii)

 

Munochengeterwa zvinhu. Sokuti: Gaba redovi.

Dura rezviyo.

Maumbirwo echirevamwene

 

Chiwedzerwa chechirevamwene

+

nzvovera inoshanduka -a-

+

dzitsi rechirevamwene

w-

+

-a-

+

-ke

p-

+

-e-

+

-nyu

Nzvovera /-a-/ inoshanduka kuva /-e-/ kana /-o-/. Sokuti:               mumba medu.                mwoyo wokurera