O Level Revision : Shona - Zviito - Zviito zvine zvivanduriro - rebeso dzakawanda

Zviito zvinogona kuvandurirwa kaviri kana kudarika. Mazwi anoti kubata,kudiwa na kupusa anogona kuvandurirwa sekuti kubatiswa, kupusiswa kana kudiswa.

Zviito zvine zvivanduriro/rebeso dzakawanda

Zviito zvinogona kuvandurirwa kaviri kana kudarika, semienzaniso:

Chiito

Chiito chavandurirwa

Zvivanduriro/rebeso

Kubata

kubatiswa

-is- w- (yesakiso + yekuitwa)

Kutema

kutemesana

-es- an- (yekonzero + yekuitirana)

Kudyara

kudyariranwa

-ir-an-w- (yekuitira + yekuitirana + yekuitwa)

 

Yambiro

(i)  Madheshi ngaanyorwe sezvinotarisirwa: -er-w-.

(ii)  Unofanira kunyurura rebeso kubva pachiito chakarebeswa. (iii) Rebeso kana dzakanyorwa dzakawanda, tevedzera urongwa

hwuripo,  sokuti:  chekererwa  /-er,  -w-/(chemherevedzo  +

chekuitwa).

(iv) Usati wanyora rebeso, tanga waona kuti pane rebeso ngani wozodzinyora dzose dziripo zvichienderana nezvabvunzwa.

(v) Kana kuri kushandisa zviito zvakavandurirwa muzvirevo, pfungwa yerebeso yacho inofanira kubuda muchirevo chacho, sokuti:             Mwana wakabatwa nemabhinya.

Pfungwa yekuitwa yakatobuda muchirevo ichi.

(iii)  mhando yezvivanduriro zvacho.