O Level Revision : Shona - Zviito - Zviratidzanguva

Zviratidzanguva mazwi anoratidza nguva yekuitika kwezvinhu muchiito sekuti zvichanaka. /-cha-/ chiratidza nguva chechiito /-naka/.

Zviratidzanguva

Tine zviratidzanguva zvakati kuti, naizvozvo ngatimbozviongororai pamwe nemashandiro azvo.

(i)     /-o-/ ichi chiratidzanguva chezvava pedyo kuitika. Chinojekesa nguva inenge yava pedyo, kuratidza zvinenge zvoda kuitika munguva iri pedyo iyi. Sokuti:

Kana vana voenda. Sadzaa rotorwa.

(ii)    /-a-/ ichi chiratidzanguva chezvabva kuitika. Chinojekesa zvinhu zvinenge zvaitika zuva kana musi iwoyo wazvinenge zvichitaurwa. Sokuti:

Vana vaenda nhasi masikati.

Tadya sadza mangwanani.

(iii)   /-cha-/ chiratidzanguva chezvichaitika munguva inotevera. Ichi chinobudisa pfungwa yezvichaitika munguva inotevera, sokuti:

Tichaenda kumusha mangwana. Zvinhu zvichanaka chete.

(iv)   /-ka-/  chiratidzanguva  chezvakaitika.  Ichi  chinobudisa  nguva  yakapfuura,  kubva  nezuro  tichidzokera kumashure. Sokuti:

Vana vakaenda kumusha gore rapera. Mombe dzakadhibhiswa nezuro.

(v)    /-no-/ chiratidzanguva chezvinogaroitika. Ichi chinobudisa pfungwa yezvinogaroitika mazuva ose. Sokuti:

Vanhu vanorima nemombe.

Isu tinoenda kuchikoro.

(vi)   /-i-/ chiratidzanguva chezvaigaroitika. Ichi chinojekesa zvinhu zvaigaroitika asi panguva inenge ichitaurwa zvinenge zvisisaitike. Sokuti:

Vatete vake vairoya.

Taitamba bhora remapepa.

(vii)  /-chi-/ chiratidzanguva chezvanga zvichiitika kana chezviri kuitika, sokuti: Vanga vachifamba netsoka.

Zvii zvanga zvichiitika?

Chivakazwi chedonzvo rekwaniso /-nga-/. Sokuti: Ndingamurove

Vangaende

Chivakazwi chedonzo rekurudziro /nga-/. Sokuti: Ngatidzirove

Ngavauye