O Level Revision : Shona - Zvirungamutauro - Nyaudzosingwi

Nyaudzosingwi dzinoratidza maitikiro echinhu kana mamiriro echinhu sezvinongoita chiito, nokudaro nyaudzosingwi nezviito  zvinodyidzana.Nyaudzosingwi dzinoratidza maitikiro echinhu kana mamiriro echinhu sezvinongoita chiito, nokudaro nyaudzosingwi nezviito  zvinodyidzana.

Nyaudzosingwi inzwi rinoumba mufananidzo mupfungwa, somuenzaniso;

Amai vakati mukova bhewu kuvhura

Uku kuvhura zvine simba uchibva wavhurwa wese.

Nyaudzosingwi dzinobata zvakawandawanda sezvinotevera:

(a)  Ruvara

Pane nyaudzosingwi dzinotsanangura ruvara rwezvinhu, sokuti mbembe, mburetete, piriviri, mbu, ndo-o, zvi-i. Apa panobuda majekero eruvara akasiyana.

 • Mazino achena kuti mbembe.                                                •     Nhengeni dzakati piriviri muti wese.
 • Kwasviba kuti ndo-o

(b)  Mamiriro echinhu: somuenzaniso; tuzu, bvururu, undundu

 • Mbavha yakati zvinhu bvururu imba yese.                          •     Aive angoti tuzu pamberi pedu. (c)  Mafambiro: somuenzaniso; tsveya tsveya, tande, tasa,
 • Akasimuka ndiye tsveya tsveya nemateya oenda kwake.    •     Ndakativo tande nenzira yokwedu. (d)  Ruzha/mutinhiro: somuenzaniso; tsviriri, ngende ngende, gwegwendere
 • Dare rinoti ngende-ngende kurira.                                        •     Ndiro yakati pasi gwengwendere
 • Takanzwa mota kuti tsviriri panze.

(e)  Matsetsekero: somuenzaniso; mbarambazhu, tsvete, n’an’azhu,

 • Ndinoda ngwerewere ine upfu hwakati tsvete kwete magaiwa ane man’an’azhu.

Rangarira kuti pachiito chega chega panogona kubuda nyaudzosingwi dzinotsanangura zvakasiyana seizvi. (i)  Chiito chokugara

tende             -     kugara munhu akadekara n’o                -     kugara zvokusada kubva go                 -     kugara pasina chiri kuitwa pweshe         -     kugara zveusimbe

ware-ware    -     kugara pasi kwevanhu vakawanda

(ii) Chiito chekumira

tuzu              -     kumira kwemunhu apusa/apererwa tumbi            -     kumira kwemunhu arasika

twi                -     kumira wakati rasa/wakarurama mbititi           -     kumira wabva mukusvetuka

(iii) Chiito chekutarisa

nde-e            -     zvokusabvisa meso pachinhu dzvoko          -     wakabudisa meso

cheu              -     kutarisa uchitendeusa musoro uchitarisa shure kana rutivi

(iv) chiito cheruvara

(a)  Kutsvuka

piriviri          -     kutsvuka seropa kana meso tsvuke           -     kutsvuka zvishoma

kovo             -     kutsvuka semeso anorwadza

(b)  Kusviba

ndo-o            -     kusviba zvakanyanya

zvi-i              -     kusviba zviri pakati nepakati tsva-a            -     kusviba kwezuva rovira

 

Unosungirwa kuziva zviito zvakasiyana kuti ukwanise kupa nyaudzosingwi inoenderana nechiito.

Mhando dzenyaudzosingwi

Kune mhando nhatu dzenyaudzosingwi dzinoti: (a)  Nyaudzosingwisiri Idzi ndidzo nyaudzosingwi dzakagara dziriko, sokuti:

go

-     kugara

mba

-     kubata zvine simba

n’a

-     kuruma

vhu

-     kusvika

 

pwa

-     kuvhuna

ba

-     kutarisa

zhi

-     kudonha kwemuti

tapa

-     kudonha kwendove

do

-     kudonha kwedamba

 

 

 

(b)  Nyaudzosingwi dzakabva kune zvimwe zvipande zveChishona

Chipauro

Nyaudzosingwi

tsvuku

tsvukei

chena

cheneru

pfupi

pfupikei

 

 

(i)   Dzinobva kuzviito        (ii)  Nyaudzosingwi dzinobva kuzvipauro

 

Chiito

Nyaudzosingwi

kutora

tore

kudzima

dzime

kufamba

fambe

kuruma

rume

(c)  Nyaudzosingwi dzakadzokororwa. Idzi dzinosimbisa pfungwa yagara iripo sokuti;

 • mba mba mba                                                         •     nga nga

Shandisa nyaudzosingwi dzinotevera muzvirevo zvakanaka uchibudisa zvinoreva nyaudzosingwi yacho.

(a) piriviri

(b) tsvai

(c) kwaku

(d) cheu

(e) tande

(f) tunduma

(g) kanha

(h) nga

(i) kukurigo-o

 

 

 

 

 1. Ipa nyaudzosingwi dzinoenderana nezviito izvi.

Muenzaniso: Kudonha kwedamba

Mhinduro:    do-o/ bu-u

 

 

(a)  kupedza zvanga zviri mundiro                                                     (b)  kurumwa nenyuchi

(c)  kubata zvakasimba                                                                       (d)  kuchena kwemusoro

(e)  kugara pasina chaitwa                                                                  (f)   kufamba uchidzedzereka

(g)  kumedza zvinonzwikwa

(h)  kubuda kwezvinhu kubva munzvimbo imwe chete zvakawanda. (i)   kuvhura mukova zvine simba.

 

 

Fananidzo

 

Kazhinji tinopa minongedzo yefananidzo nemanzwi maviri anoti sa-/se-/so-, kunge nafanika.

 • John anofamba sechidhakwa.

Apa pfungwa ndeyekuti chidhakwa chine mafambiro acho anozivikanwa saka kana John afamba achidero aita sechidhakwa.

 • Anotaura sababa vake.
 • Anochema seafirwa

Unogona kuumba fananidzo uchishandisa kunge, sokuti;

 • Hanganwa kunge gunguwo

Enzaniso

Uku kuratidza kuti chinhu chakadini, sokuti; Anesu inyenganyenga pakunzvenga.

 

 

Dzimwe enzaniso

 

 • Uri dhadha, haungafambi neni.                                            •     Mutengesi wemunhu, wavaudzirei?
 • Uyu chigayo chemabhanana.                                                •     John itsuro yomubhuku.
 • Susan murume pachake.                                                       •     Tose tiri vakadzi pano pamusha.
 • Iri igandanga chairo.

 

 

Edza kupa fananidzo kuzviito zvinotevera

(i)     kutsvuka se               (iv)    kuchena se                  (vii)   kudya se          

(x)     kuchema se            

 

(ii)    kutapira se               (v)    kusviba se     (viii) kunhuwa se         

 

(iii) kuvava se               (vi) kufamba se          (ix) kuonda se        

 

 

Edza kupa enzaniso kutsananguro dzinotevera;

(i)     munhu anoshanda nesimba                                                 (ii)   munhu ane utsinye

(iii)   munhu anotya zvakanyanya                                                (iv)  munhu akangwara

(v)    munhu anotyisa                                                                   (vi)  munhu asina divi raakarerekera

(vii)  munhu anonyima