Shona O Level Notes

O Level Revision : Shona - Zviito - Zviito zvine zvivanduriro...

Zviito zvinogona kuvandurirwa kaviri kana kudarika. Mazwi anoti kubata,kudiwa na...

O Level Revision : Shona - Zviito - Rebeso dzezviito -...

Mudzi wechiito kana warebeswa unenge wawedzeredzwa zvekuti zvaunoreva zvinenge zvasiyana...

O Level Revision : Shona - Zviito

Semwana ari kugadzirira bvunzo dze shona pa o level unotarisirwa kunge wokwanisa kupa...

O Level Revision : Shona - Chindori

Vanyori vebvunzo dzechishona pa o level vanotasirwa kugona  kutsanangura kuti zvindori...

O Level Revision : Shona - Zvidudziramazita - Chiitopauro

Chiitopauro zvinoreva chiito chinoshanda sechipauro. Saka chiitopauro izwi rechiito...

O Level Revision : Shona - Zvidudziramazita - Chirevamwene

Chidudzirazita chinoratidza muridzi (mwene) wechinhu chirikutaurwa nezvacho. Chirewamwene...

O Level Revision : Shona - Zvidudziramazita - Chirevauwandu

Chinoratidza kuwanda kwezvinhu. Saka chirevauwandu chinoita basa rekubudisa ushoma...

O Level Revision : Shona - Zvidudziramazita - Chisarudzi/Chinan’anuri

Chinan’anuri kana kuti Chisarudzi Chinobatsira pakusarudza zvinhu kubva pane zvimwe....

O Level Revision : Shona - Zvidudziramazita - Chiverengo

Chiverengo ndicho chimwe chezvidudziramazita zvinotadzwa kuzivikanwa nevazhinji....

O Level Revision : Shona - Zvidudziramazita - Chipauro

Chipauro iri izwi rinotsanangudza zita, richipaura zita kubva mune mamwe akawanda....

O Level Revision : Shona - Zvidudziramazita- Chiratidzi...

Chiratidzi igama kana kuti izvi rinotendeka pane chiri kutaurwa nezvacho. Tine zviratidzo...

O Level Revision : Shona - Zvidudziramazita

Chii chinonzi zvidudziramazita? Zvidudziramazita mazwi anotsanangura kana kududzira...

O Level Revision : Shona - Mazita nezvisazitasingwi

Chidzidzo chino chakanangana nekuti vari kuda kunyorabvunzo dze o level shona vagone...

O Level Revision : Shona - Nzwisiso - Kupindura nzwisiso...

Zvakakosha mwana ari kugadzirira bvunzo dze o level shona agone kunyurura ruzivo...

O Level Revision : Shona - Zvirungamutauro - Nyaudzosingwi

Nyaudzosingwi dzinoratidza maitikiro echinhu kana mamiriro echinhu sezvinongoita...

O Level Revision : Shona - Zvirungamutauro - Madimikira

Madimikira kana kuti dimikira chirevo chakadzama chine dudziro yakahwanda isingaenderani...

O Level Revision : Shona - Zvirungamutauro - Tsumo

Tsumo dzine zvipandi zviviri. Chipandi chokutanga hachirevi chinhu kana chiri chega,...

O Level Revision : Shona - Zvirungamutauro

Kuti ugone kunyora, kushandisa nekunzwisisa mutauro wechishona pabvunzo dze o level...

O Level Revision : Shona- Rondedzero - Rondedzero yetsananguro

Rondedzero yetsananguro ndiyo imwe yemusoro waunogona kusangana nawo pakunyora bvunzo....

O Level Revision : Shona- Rondedzero yenhaurirano: Rondedzero...

Rondedzero yemhando iyi ndeyekunyora pamusoro pevanhu vanenge vachitaurirana.

O Level Revision : Shona- Rondedzero - Rondedzero yetsumo

Iyi irondedzero yenyaya yakaitika inoenderana netsumo yakapiwa. Nyaya yacho inofanira...

O Level Revision : Shona- Rondedzero - Rondedzero yenyaya

Rondedzero yenyaya ndiyo imwe yemisoro yerondedzero, isingawanzoshaikwa pabvunzo....

O Level Revision : Shona- Rondedzero - Rondedzero yetsamba

Kune mhando dzakawanda chose dzerondedzero. Mhando idzi dzinosanganisira; tsamba,...