Revision Topic: Kids Garden Infant School School

Primary Schools

Kids Garden Infant School (Primary School)

Kids Garden Infant School is a primary school located in High Glen district which...

Primary Schools

Kids Garden Infant School School : Revision Notes

Kids Garden Infant School is a primary school located in High Glen district which...

Other Random Notes

Chewa English Dictionary

zizwana

The Chewa word 'zizwana ' in English means ' have a disagreement. '. Chewa, Chichewa...

Accounts Form 4

O Level Notes : Accounts - Control Accounts

Control account is an account which checks the arithmetical accuracy of a ledger....

Shona Form 3

O Level Revision : Shona - Donzo   rechiito - Madonzo ezviito

Donzo   rechiito   ipfungwa   dzakasiyana   dzinobudiswa   nechiito   nekushandiswa...

Shona Form 4

O Level Revision : Shona - Nzira dzekubvunza mibvunzo

Vadzidzi ve shona pa o level vanotarisirwa kunge vachigona kutsanangura nzira dzakasiyana-siyana...

Shona Form 4

O Level Revision : Shona - Zvidudziramazita - Chirevamwene

Chidudzirazita chinoratidza muridzi (mwene) wechinhu chirikutaurwa nezvacho. Chirewamwene...

History Form 4

O Level Revision : History - The  Emergence of Dictatorships...

A dictatorship is defined as an autocratic form of government in which the Government...

Secondary Schools

Wasima (Secondary School)

Wasima is a secondary school located in Zvishavane district which is in Midlands...

English Shona Dictionary

how to say 'right' in Shona

'right' in Shona means 'rudyi'. So, to say 'right' in Shona, you say 'rudyi '. Shona...

S.A Secondary Schools

Louwville Hoerskool

Louwville Hoerskool is a secondary school located in Western Cape, Louwville, South...

S.A Secondary Schools

Melkbos High School

Melkbos High School is a secondary school located in Western Cape, Melkbosch Strand,...

S.A Primary Schools

Littlewood Primary School

Littlewood Primary School is a primary school located in Western Cape, Eastridge,...

Family Religious Studies Form 3

O level Notes : FRS - Gender roles of men in Indigenous...

In African societies, men and women have specific roles defined by the society and...

Shona Form 3

O Level Revision : Shona - Rebeso dzerebeso dzezviito

Kurebesa chiito kuwedzera mamwe mavara pamudzi wechiito kuti chiito chive nedzimwe...

Family Religious Studies Form 3

O level Notes : FRS - Religion, femininity and masculinity

Femininity is a characteristic of acting in a female way while masculinity is a...