Revision Topic: Tsumo nemadimikira

Shona English Dictionary

Zvikoni zvikoni mimba haibvi negosoro

Tsumo yekuti 'Zvikoni zvikoni mimba haibvi negosoro' in English means 'Some things...

Shona English Dictionary

Zingizi gonyera pamwe maruva enyika haaperi

Tsumo yekuti 'Zingizi gonyera pamwe maruva enyika haaperi' in English means 'Settle...

Shona English Dictionary

Zviuya hazviwanani

Tsumo yekuti 'Zviuya hazviwanani' in English means 'Perfect people hardly find each...

Shona English Dictionary

Zviro zviyedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa...

Tsumo yekuti 'Zviro zviyedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa muto' in...

Shona English Dictionary

Zizi harina nyanga

Tsumo yekuti 'Zizi harina nyanga' in English means 'Things are not what they seem....

Shona English Dictionary

Yatsika dope yanwa

Tsumo yekuti 'Yatsika dope yanwa' in English means 'One who was present participated....

Shona English Dictionary

Zano ndega akasiya jira mumasese

Tsumo yekuti 'Zano ndega akasiya jira mumasese' in English means 'People who forsake...

Shona English Dictionary

Yadeuka yadeuka mvura yemuguchu haidyorerwi

Tsumo yekuti 'Yadeuka yadeuka mvura yemuguchu haidyorerwi' in English means 'When...

Shona English Dictionary

Vasikana kudada kudada zvenyu, tichaonana magaro pakuyambuka

Tsumo yekuti 'Vasikana kudada kudada zvenyu, tichaonana magaro pakuyambuka' in English...

Shona English Dictionary

Wakurumidza kumedza, kutsenga uchada

Tsumo yekuti 'Wakurumidza kumedza, kutsenga uchada' in English means 'You have gone...

Shona English Dictionary

Simbi inorohwa ichapisa

Tsumo yekuti 'Simbi inorohwa ichapisa' in English means 'Hit the iron while it?s...

Shona English Dictionary

Varume kutsva kwendebvu vanodzimurana

Tsumo yekuti 'Varume kutsva kwendebvu vanodzimurana' in English means 'Men help...

Shona English Dictionary

Seka urema wafa

Tsumo yekuti 'Seka urema wafa' in English means 'Do not make fun of other people?s...

Shona English Dictionary

Rudo ibofu

Tsumo yekuti 'Rudo ibofu' in English means 'Love is blind. '. Shona or Chishona...

Shona English Dictionary

Rume rimwe harikombi churu

Tsumo yekuti 'Rume rimwe harikombi churu' in English means 'One person cannot do...

Shona English Dictionary

Regai dzive shiri, mazai haana muto

Tsumo yekuti 'Regai dzive shiri, mazai haana muto' in English means 'Wait for the...