Zvikoni zvikoni mimba haibvi negosoro

Tsumo yekuti 'Zvikoni zvikoni mimba haibvi negosoro' in English means 'Some things cannot be dealt with by simplistic solutions '. Shona or Chishona is a Bantu language of the Shona people of Zimbabwe. Tsumo Chirevo kana kuti zvirevo zvine dudziro yakasiyana nemazwi akashandiswa. Dzimwe tsumo dzakafanana neyekuti 'Zvikoni zvikoni mimba haibvi negosoro' nezvadzinoreva dziri pazasi..

Zvinoreva Tsumo yekuti 'Zvikoni zvikoni mimba haibvi negosoro' in English


Tsumo yekuti 'Zvikoni zvikoni mimba haibvi negosoro' in English means 'Some things cannot be dealt with by simplistic solutions '. Shona, Chishona is a Bantu language of the Shona people of Zimbabwe. Tsumo Chirevo kana kuti zvirevo zvine dudziro dzakasiyana nemazwi akashandiswa. Dzimwe tsumo dzakafanana neyekuti 'Zvikoni zvikoni mimba haibvi negosoro' nezvadzinoreva dziri pazasi..


'Zvikoni zvikoni mimba haibvi negosoro' means 'Some things cannot be dealt with by simplistic solutions'

Dzimwe tsumo dzakafanana neyakapiwa nezvadzinoreva


'' means ''
'' means ''
'' means ''
'' means ''